Våra tjänster

Vi utför:
Injusteringa av alla sorters ventilationsanläggningar.
OVK besiktningar.

Projektering av ventilations anläggningar.
Radonundersökningar med åtgärdsförslag och även åtgärder.
Avfuktningsinstallationer i husgrunder.
Provtryckningar av fastigheter och kanaler.
Luftkvalitetsundersökningar såsom partikel och gasinnehåll (VOC och MVOC)
Vi anlitar underentreprenörer för:
rengörning av kanalsystem
montage av ventilation
styr och reglermontage med igångkörningar.
Cad ritning av ventilationsinstallationer.

OVK besiktning

OVK - ventilationskontroll
Om du äger en byggnad måste du regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).
Återkommande besiktningar Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om ska det funktionskontrolleras.
Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar med intervaller enligt tabellen nedan. 
En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation är undantagna från kravet på funktionskontroll av ventilationssystem. 

Byggnadstyp/lokaltypIntervall
1 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation*3 år

2 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation**6 år
*Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Vid FTX-ventilation finns även värmeåtervinning.
**Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Vid FX-ventilation finns även värmeåtervinning. Med S-ventilation avses självdragsventilation.

Kategori 1 inrymmer oavsett typ av ventilationssystem även gymnasieskolor, fritidshem och servicehus för äldre. 
Högskolor, universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, museer, utställningshallar, hotell och garage tillhör kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

Godkänd kontrollant
Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant. Kontrollanten ska ha riksbehörighet. Du hittar godkända kontrollanter på Boverkets webbplats. 

Besiktningsprotokoll
Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Detta ska sedan skickas till byggnadsnämnden och till byggherren. Intyg från genomförd besiktning ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.
Vid brister
Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas till byggnadsnämnden. 

Injustering av ventilationssystem

Injustering av ventilationssystem
Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader.
I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.
Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK.
En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.
Tyvärr finns det alltför många exempel på dåligt injusterade och onödigt energislukande ventilationssystem.
Då det huvudsakliga syftet med de obligatoriska ventilationskontrollerna är att säkerställa ett gott inomhusklimat, görs tyvärr inte alltid kontroller av systemens energianvändning.
Att utföra en injustering på ett tillfredsställande sätt kräver tillgång till speciella mätinstrument, tid, noggrannhet och inte minst kompetens. 

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem.
Obalanser i tryckförhållandet mellan inne och ute. För höga tryck inne kan göra att det trycks ut fukt i fasaden som vintertid fryser och skadar densamma.
För låga tryck inne kan orsaka kallrtas och höga energikostnader.
För låga flöden skapar sämmre inomhuskomfort vilket även för höga flöden gör.
Dåliga eller låga flöden i fuktiga utrymmen kan orsaka mögel och dålig lukt.

 

Problemlösning i ventilationssystem med tillhörande utrustning

Trosa ventilationsteknik AB har kompetensen och erfarenheten för att kunna utföra en effektiv problemlösning av alla typer av ventilationssystem.

Provtryckning av hus

När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början.
En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade.
Täthetsprovning mäter byggnadselementens täthet. Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolationsförmåga och energiförbrukningen ökar markant om inte tillräcklig täthet uppnås. Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapar vi ett undertryck och sedan övertryck i huset. Av testen får vi ett medelvärde på byggnadens läckagetal.
Provtryckningen visar om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer. BBR 9:4.
Upptäcks stora läckage, kan vi med hjälp av termografering identifiera var läckorna finns.