Vi utför:
Injusteringa av alla sorters ventilationsanläggningar.
OVK besiktningar.

Projektering av ventilations anläggningar.
Radonundersökningar med åtgärdsförslag och även åtgärder.
Avfuktningsinstallationer i husgrunder.
Provtryckningar av fastigheter och kanaler.
Luftkvalitetsundersökningar såsom partikel och gasinnehåll (VOC och MVOC)
Vi anlitar underentreprenörer för:
rengörning av kanalsystem
montage av ventilation
styr och reglermontage med igångkörningar.
Cad ritning av ventilationsinstallationer.

Våra tjänster

OVK besiktning

OVK - ventilationskontroll
Om du äger en byggnad måste du regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).
Återkommande besiktningar Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om ska det funktionskontrolleras.
Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar med intervaller enligt tabellen nedan. 
En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation är undantagna från kravet på funktionskontroll av ventilationssystem. 

Byggnadstyp/lokaltypIntervall
1 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation*3 år

2 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation**6 år
*Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Vid FTX-ventilation finns även värmeåtervinning.
**Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Vid FX-ventilation finns även värmeåtervinning. Med S-ventilation avses självdragsventilation.

Kategori 1 inrymmer oavsett typ av ventilationssystem även gymnasieskolor, fritidshem och servicehus för äldre. 
Högskolor, universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, museer, utställningshallar, hotell och garage tillhör kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

Godkänd kontrollant
Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant. Kontrollanten ska ha riksbehörighet. Du hittar godkända kontrollanter på Boverkets webbplats. 

Besiktningsprotokoll
Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Detta ska sedan skickas till byggnadsnämnden och till byggherren. Intyg från genomförd besiktning ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.
Vid brister
Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas till byggnadsnämnden. 

Injustering av ventilationssystem

Injustering av ventilationssystem
Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader.
I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.
Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.- OVK.
En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.
Tyvärr finns det alltför många exempel på dåligt injusterade och onödigt energislukande ventilationssystem.
Då det huvudsakliga syftet med de obligatoriska ventilationskontrollerna är att säkerställa ett gott inomhusklimat, görs tyvärr inte alltid kontroller av systemens energianvändning.
Att utföra en injustering på ett tillfredsställande sätt kräver tillgång till speciella mätinstrument, tid, noggrannhet och inte minst kompetens. 

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem.
Obalanser i tryckförhållandet mellan inne och ute. För höga tryck inne kan göra att det trycks ut fukt i fasaden som vintertid fryser och skadar densamma.
För låga tryck inne kan orsaka kallrtas och höga energikostnader.
För låga flöden skapar sämmre inomhuskomfort vilket även för höga flöden gör.
Dåliga eller låga flöden i fuktiga utrymmen kan orsaka mögel och dålig lukt.

 

Problemlösning i ventilationssystem med tillhörande utrustning

Trosa ventilationsteknik AB har kompetensen och erfarenheten för att kunna utföra en effektiv problemlösning av alla typer av ventilationssystem.

Provtryckning av hus

När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början.
En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade.
Täthetsprovning mäter byggnadselementens täthet. Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolationsförmåga och energiförbrukningen ökar markant om inte tillräcklig täthet uppnås. Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapar vi ett undertryck och sedan övertryck i huset. Av testen får vi ett medelvärde på byggnadens läckagetal.
Provtryckningen visar om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer. BBR 9:4.
Upptäcks stora läckage, kan vi med hjälp av termografering identifiera var läckorna finns.

Radonundersökning

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.
Alla hus kan vara radonhus
Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.
Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Du bör även mäta radon igen om
Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Avfuktning av husgrunder

Du kan ändra denna exempelteStår ditt hus på krypgrund? I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam. Många hus med den konstruktionen får nämligen allvarliga problem med fukt, mögel och dålig lukt.Mögel behöver vatten för att utvecklas, därför gäller det att hålla kryprummet så torrt som möjligt.
Konstant markfukt är den största boven, den ger mögel tid att växa till sig och efter hand kan det börja lukta illa. Allra värst är det på sommaren, speciellt om inledningen är kylig och vädret sedan snabbt övergår i en värmebölja. Då dras varm och fuktig luft in genom ventilerna och fälls ut som kondens på mark och trä i den svalare miljön. Har man otur blir resultatet utbredda angrepp på kort tid.
– Alla hus som är byggda med kryprum får dock inte problemFör att hindra vatten från att rinna in i krypgrunden bör man se till att dräneringen runt om huset fungerar och att marken utanför muren sluttar tillräckligt utåt. Dessutom bör husnära rabatter undvikas.
Fukten luftas bort snabbare med fler och större ventiler. De ska sitta ordentligt över marknivå och vara utformade så att inte vatten kan tränga in. Se också till att de är rensade från skräp.
Markfukten är svår att ventilera bort, därför är ett spärrskikt av åldersbeständig plast nödvändigt på marken i kryprummet. Enligt en gammal rekommendation från sextiotalet ska plasten ligga 10-20 centimeter från grundmuren för att minska risken att vatten samlas ovanpå. Glöm det!
– Den mark som inte är täckt avger i många fall så mycket fukt att det blir direkt skadligt.Plasten måste därför vara ordentligt upppvikt mot kanterna samt ligga minst 50 cm omlott i skarvarna. Är den gammal kan den behöva bytas ut. Matjord, växtrötter m.m ska tas bort innan plastfolien läggs ut. Tänk också på att städa ordentligt i kryprummet, i kvarglömt trä och papper trivs mögel och jordbakterier.
Tvärt emot vad många förespråkade på 80- och 90-talen är det olämpligt att använda tryckimpregnerat virke i syllar, upplagsbrädor och blindbotten (det trä som vetter mot kryprummet).
– Om det angrips av mögel avges nämligen en väldigt stark lukt, och det behövs inte mycket för att det ska upplevas som ett problem, förklarar Olle Åberg.
Mögel behöver inte vara katastrof
Alla hus byggda efter 1975 ska ha en inspektionslucka. Man ska kontrollera miljön i grunden åtminstone en gång om året, förslagsvis under sensommaren. Känns luften unken inne i bostaden kan det vara första tecknet på att allt inte står rätt till. En elak lukt när man öppnar luckan till grunden beror troligtvis på mögel eller jordbakterier. Påminner odören om "blomkruka" kan orsaken vara kvarlämnad matjord som omedelbart bör tas bort.
Mögel kan vara svårupptäckt, men tittar man noga visar det sig som små svarta prickar eller ett vitt ludd på undersidan av bjälklaget. Upptäckten behöver dock inte vara liktydigt med katastrof.
– Mögel finns naturligt omkring oss och ställer till problem först när det får tillfälle att växa okontrollerat.När luftfuktigheten är hög och mögeltillväxt pågått under en längre tid räcker det inte att göra kryprummet torrare för att bli av med luktproblemen.
Är delar av bjälklaget allvarligt skadat krävs mer drastiska åtgärder. De alternativ som står till buds är att bygga om till undertrycksventilation i kombination med isolering av marken, inneluftventilerat bjälklag (s.k varmbjälklag) eller inneluftventilerat varmgrund. Man kan också installera en avfuktare i grunden.